Слава Україні
+48 733 755 504
info@biz-partner.com.pl
ul. Solipska 3/5, 02-482
Warsaw, Poland
RU
Нужна консультация?
Введите свой контактный телефон, бухгалтер перезвонит Вам в течение 15 минут
Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь на обработку данных
Pomoc przy uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, obywatelstwo polskie
Oprócz pozwoleń na pracę również można ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, co pozwoli zostać się i pracować ciągle w Polsce bez konieczności wyjazdu i wyrobienie wizy.
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na pobyt cudzoziemiec musi złożyć osobiście do Wojewody wg miejsca zamieszkania, pracodawca przedstawia jemu niezbędne do złożenia dokumenty. Cudzoziemiec otrzymuje decyzje na pobyt czasowy najczęściej na 3 lata z możliwością przedłużenia.

Termin oczekiwania na pobyt czasowy - około 5-8 miesięcy (cudzoziemiec może legalnie w tym okresie przebywać w Polsce i pracować)

Dla otrzymania pozytywnej decyzji cudzoziemiec musi wykazać że ma źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie środków utrzymania siebie i członków rodziny, miejsce zamieszkania, ubezpieczenie, odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nie ma zaległości w podatkach, jak również i pracodawca musi wykazać chęć zatrudnienia cudzoziemca na odpowiednich warunkach.

Co robimy:
  • otrzymujemy od pracodawcy pełnomocnictwo, dane o dotychczasowych warunkach zatrudnienia, dokumenty cudzoziemca,
  • kontaktujemy się z cudzoziemcem i otrzymujemy od niego dokumenty związane z ubieganiem się o pobyt
  • sporządzamy brakujące dokumenty w imieniu pracodawcy i pracownika przez podpisanie pełnomocnictwa (wnioski o pobyt, informację od starosty, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych pracownika wraz z tłumaczeniem, niezbędne oświadczenia i wyjaśnienia, rozliczenie PIT 11, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach,pozwolenia do pracy, polisy, inne)
  • zapisujemy cudzoziemca na złożenie dokumentów i w wyznaczony dzień składamy dokumentu wraz z pełnomocnikiem w Urzędzie Wojewódzkim lub przez kancelarię,
  • w ciągu postępowania odbieramy korespondencję, rozstrzygamy wszystkie powstające w procesie pytania, uzupełniamy w urzędzie brakującę dokumentów dla uzyskania pozytywnej decyzji
  • odbieramy zezwolenie na pobyt czasowy wraz z cudzoziemcem,
  • konsultujemy pracodawcę w dalszym zatrudnieniu i legalizacji pobytu cudzoziemca.
Dodatkowo oferujemy pośrednictwo w urzędzie przy złożeniu dokumentów na innych okolicznościach:
1. Pobyt czasowy (studia, absolwenci, łączenie rodzin, prowadzenie działalności gospodarczej, małżeństwo, inne)

2. Pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE (dla posiadaczy Kart Polaka, polskiego pochodzenia, małżeństwa, 5 letniego legalnego pobytu w Polsce)

3.Obywatelstwo (uznanie za obywatela polskiego oraz nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP)